ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

Ο Δήμος Δέλτα προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Δέλτα, να υποβάλουν εντός δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα (https://www.dimosdelta.gr) , ήτοι από 22-10-2021 έως 31-10-2021 και ώρα 24:00, την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: (grammateia@dimosdelta.gr).