Δήμος Χαλκηδόνος : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΔΕΥΑΧ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 30-4-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι µετά την από 27/4/2020 απόφαση του Προέδρου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. µε Α∆Α
ΩΝ2ΓΟΚ6Ρ-Χ6Ε παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας των υποκαταστηµάτων της
∆.Ε.Υ.Α.Χ στον Άγιο Αθανάσιο και στα Κουφάλια έως 30/4/2020.
Το κοινό µπορεί να εξυπηρετείται µε τη φυσική του παρουσία, από το κατάστηµα της
∆.Ε.Υ.Α.Χ στη Χαλκηδόνα (πρώην ∆ηµαρχείο Χαλκηδόνας) ή στα τηλέφωνα 23910 21113 και
23910 23708 ή µέσω φάξ (23910 21114) ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη
ηλεκτρονική διεύθυνση halkidona@deyaha.gr
Στη ∆.Ε.Υ.Α.Χ, λειτουργώντας µε υπευθυνότητα και ευθύνη, συµβάλλουµε ουσιαστικά στον
περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Από την πρώτη στιγµή βρισκόµαστε σε
πλήρη ευθυγράµµιση µε τις οδηγίες της Πολιτείας, τηρώντας πιστά και µε συνέπεια τις
συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.∆.Υ. µε στόχο την ασφάλεια των πελατών, των
εργαζοµένων και των συνεργατών µας και τη σταθερότητα στην ελληνική οικονοµία και
κοινωνία.
Υπενθυµίζουµε ότι στις 10/4/2020 ανακοινώσαµε στους καταναλωτές µας ότι παρατείνουµε
σιωπηρά την ηµεροµηνία λήξης των λογαριασµών ύδρευσης-αποχέτευσης 4
ου
τριµήνου 2019 που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν.Συγκεκριµένα οι καταναλωτές µας θα
έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν τους εν λόγω λογαριασµούς χωρίς επιβάρυνση έως και 2
µήνες µετά την αναγραφόµενη στο λογαριασµό ηµεροµηνία λήξης. Για τις
περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα από τους καταναλωτές να εξοφλήσουν τους
λογαριασµούς και τις δόσεις διακανονισµών στις τασσόµενες από τα ειδοποιητήρια
και δοσολόγια ηµεροµηνίες λήξης παρακαλούµε θερµά να το πράξουν προκειµένου να
συµβάλουν στην απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία της επιχείρησης καθώς αυτή
ανήκει στους φορείς των ΟΤΑ που παρέχουν υπηρεσίες σε τοµείς, κρίσιµους για την
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (ύδρευση , αποχέτευση) και
πρέπει να παραµείνει σε λειτουργία. Οι ∆.Ε.Υ.Α. λειτουργούν ανταποδοτικά και τα έσοδά
τους προέρχονται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Οι ∆.Ε.Υ.Α.
δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους προς τη ∆.Ε.Υ.Α.Χ προτρέπουµε τους
καταναλωτές µας να χρησιµοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα των τραπεζών (web banking), µέσω
των οποίων µπορούν να πραγµατοποιούν µε ασφάλεια τις συναλλαγές τους, 24 ώρες το
24ωρο, χωρίς µετακινήσεις µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς και επισκέψεις στα καταστήµατα
και σε κλειστούς χώρους συγχρωτισµού.
Ευχαριστούµε θερµά για την κατανόηση και τη συνεργασία
Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α.Χ