Ωραιόκαστρο : Πρόσληψη δύο φυλάκων !

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΦΥΛΑΚΩΝ
Έως και τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Στην πρόσληψη δύο ατόμων από την κατηγορία ΥΕ Φυλάκων Δημοτικών Κτιρίων – Σχολείων πρόκειται να προχωρήσει ο δήμος Ωραιοκάστρου, με σκοπό την κάλυψη εποχικών αναγκών. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις αιτήσεις τους έως και τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν -είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή- στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Τ.Κ.57013, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (υπόψη κ. Ξανθόπουλου Κυριάκου, τηλ. επικοινωνίας: 2313 304076,87).
Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr) και συγκεκριμένα την παραπομπή http://www.oraiokastro.gr/…/2014-04-15-10-1…/5735-02-12-2019.