ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : Την Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο

Με δέκα θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθει την Τετάρτη 8/6/2020 δημοτικό συμβούλιο Ωραιοκάστρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN 6η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 στην 6
η τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 08-04-2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18:00, δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), 18:00 (ώρα έναρξης) – 21:00
(ώρα λήξης) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο
: Λήψη απόφασης για απαλλαγή δημοτικών τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον Δήμο Ωραιοκάστρου, βάσει της
Π.Ν.Π. 68/20-03-2020, άρθρο 37, παρ. 8,9.
Εισηγήτρια: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης κατά το
άρθρο 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΙΔ ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου και του ΝΠΔΔ Δήμου
Ωραιοκάστρου για το έργο “Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Λητής, Δρυμού και
τμήματος Μελισσοχωρίου Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου” προϋπολογισμού
2.950.000,00 ευρώ .
Εισηγήτρια: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης κατά το
άρθρο 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΙΔ ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου και του ΝΠΔΔ Δήμου
Ωραιοκάστρου για το έργο «Έργα αποχέτευσης οικισμών Μεσαίου και Νέας Φιλαδέλφειας
του Δήμου Ωραιοκάστρου», προϋπολογισμού 4.980.000,00 ευρώ.
Εισηγήτρια: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 απόφασης Δημοτικού
συμβουλίου.
Εισηγήτρια: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 218/2017 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’αριθμ. 49/2020
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγήτρια: ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του κληροδοτήματος της Σταυρούλας
Παπέ με σκοπό τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Δημήτριος και
Μαγδαληνή Παπέ», με έδρα την Κοινότητα Μελισσοχωρίου της Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου
Ωραιοκάστρου και σκοπό την περίθαλψη απόρων γερόντων και σε περίπτωση αποδοχής,
τη λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου να υπογράψει τη
σχετική συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς και να μεριμνήσει για τη
μεταγραφή αυτής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.
Εισηγήτρια: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου στο διακρατικό πρόγραμμα
«Interreg IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia» και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων και σχετικών εγγράφων για την
υποβολή της πρότασης µε όλα τα ̟προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εισηγήτρια: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 114.590,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του
Δήμου Ωραιοκάστρου για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α’ κατανομή
2020.
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους ΔΣ ΔΟΠΠΑΩ κατόπιν παραίτησης.
Εισηγήτρια: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη τροποποίησης ένταξης της πράξης “Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου” με Κωδικό ΟΠΣ: 5004103, του επιχειρησιακού
προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020” και έγκριση του τροποποιημένου
σχεδίου υλοποίησης με ιδία μέσα.

Εισηγήτρια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΡΑ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποστείλουν τις
ψήφους τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη γραμματεία Δημοτικού
Συμβουλίου (zahariadis@oraiokastro.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας με
μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το
διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης (τηλ. 6970889001)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ