ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : Την ερχόμενη Τετάρτη Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗN 5η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 να παραστείτε
στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 18-03-2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, με τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την 1η
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 2ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
έτους 2020.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη εκθέσεων ελέγχου εσόδων-δαπανώνστοιχείων ισολογισμού Δ’ Τριμήνου 2019.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2020 απόφασης Δημοτικού
συμβουλίου.
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Ωραιοκάστρου και δυο (2) μελών
υποδεικνυόμενων από τον ίδιο, ως πρόεδρος και μέλη, αντίστοιχα, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, της ενταγμένης πράξης “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου
Ωραιοκάστρου”
Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 218/2017 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Ωραιοκάστρου βάσει της
παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 με την ΑΝΕΘ για τα έργα α) Αποκατάσταση και
επαναλειτουργία του (Παλαιού και καμένου κτιρίου) Πνευματικού Κέντρου Νεοχωρούδας,
β) Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από “Στάνταρ Μπετόν” έως τις
εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης (εκ νέου) με αναθεώρηση
της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και κατ΄ επέκταση την χορήγηση αντίστοιχης
παράτασης με αναθεώρηση για την 3
η
, 4η & 5η
ενδεικτική τμηματική προθεσμία (οι οποίες
συμπαρασύρονται, λόγω της αλληλουχίας/είδος των εργασιών), καθώς και την χορήγηση
αντίστοιχης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΚΙΛΚΙΣ».
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
3
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Ωραιοκάστρου στην
Πρόσκληση VΙΙΙ – Άξονας προτεραιότητας “Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων”, με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» στο πρόγραμμα
Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠΕΣ.
Εισηγητής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων ΣΜΕ 2020.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων ΙΔΟΧ 2020.
Εισηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών
ΔΣ από 15η
έως 23η
συνεδρίαση 2019.
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός έδρας α) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), β) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου, γ) της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ωραιοκάστρου
Εισηγήτρια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για α) την πραγματοποίηση ή μη του προγράμματος «Παιδί
και Θάλασσα έτους 2020″, β) έγκριση ή μη μίσθωσης έως τριών (3) λεωφορείων, γ)
Ναυαγοσωστική κάλυψη του προγράμματος .
Εισηγήτρια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΡΑ
ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’αριθμ. 49/2020
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια: ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της υπ’αριθμ. 149/2015 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σημείωση: Πριν τη συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν προτάσεις και ερωτήσεις προς το Προεδρείο του Δ.Σ.
και τον Δήμαρχο από τους πολίτες και τους Δημοτικούς Συμβούλους.