ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) να παραστείτε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό
κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων
(ισόγειο), που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για τη 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019.
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης για την ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη της
υπ’ αριθμ. ΑΓ284/19-06-2019 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΛΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» κατά του Δήμου
Ωραιοκάστρου ύστερα από σχετική αίτηση.
ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη των Πρακτικών Α’
(ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά) και Β’
(αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς) του ηλεκτρονικού ανοικτού
δημόσιου διαγωνισμού με α/α 74781 που αφορά την «Συντήρηση και
επισκευή οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου».
ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης σχετικά με: α) την έγκριση ή μη του από 13-08-
2019 πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Ωραιοκάστρου» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 713682,4) και β) την κατακύρωση ή μη της
σύμβασης.
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ή μη ενός εκτυπωτή και
μιας οθόνης από την εταιρεία VENMAN A.B.E.E. προς το Δημοτικό
κατάστημα Πενταλόφου.
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της από 14-10-2019
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. 6779/28-03-
2019 σύμβαση που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.
ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση Εντάλματος
Προπληρωμής ή μη και τον ορισμό Υπολόγου για τη δαπάνη προμήθειας
φακέλων με προπληρωμένο τέλος ΕΛ.ΤΑ.
ΘΕΜΑ 8o: Διατήρηση ή μη συντελεστή του ΤΑΠ, των τιμών ζώνης κτιρίων
και οικοπέδων στις εκτός ζώνης περιοχές, καθώς και της αξίας καλυπτόμενης
x 2 έκτασης αγρού με κτίσμα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Ωραιοκάστρου για το οικονομικό έτος 2020.

ΘΕΜΑ 9o: Διατήρηση ή μη του συντελεστή του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και
του ποσοστού Δ.Φ. Σχολείων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Ωραιοκάστρου για το οικονομικό έτος 2020.
ΘΕΜΑ 10o: Καθορισμός συντελεστή Δημοτικών Τελών για όλες τις Δημοτικές
Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου για το οικονομικό έτος 2020