ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ : Δίκτυο κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων

Την απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο
Την επέκταση της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου στην τελευταία του συνεδρίαση.
‘Οπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, από την δράση αυτή για τον Δήμο, προκύπτουν:
-Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα είδη θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, τα οποία μέχρι σήμερα οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος διαχείρισης.
-Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής προσφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν.4042/2012 για τις δια της παρούσης ποσότητες ανακυκλούμενων (ανακτώμενων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον) ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.
-Άμεσο όφελος για τον Δήμο από την προσφορά, εκ μέρους της εταιρείας ανταποδοτικού ποσού.
-Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του δήμου σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης και πράσινης οικονομίας.
Η εταιρεία EAST WEST GREECE IKE – Εταιρεία Συλλογής και Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και χρησιμοποιημένων λιπών, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και το κόστος προμήθειας και της δωρεάν τοποθέτησης των απαιτούμενων κάδων ειδικών προδιαγραφών και το συνολικό κόστος του έργου (αναλώσιμα, συντήρηση-κόστος προσωπικού κ.λ.π.) την αποκομιδή, την επεξεργασία, την διαχείριση των υλικών και την τελική διάθεση, με δικά
της μέσα βάσει της σύμβαση.