Ωραιόκαστρο : Σήμερα δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου οικονομική επιτροπή

Σήμερα  θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου,
στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (ώρα έναρξης) με
13:00 (ώρα λήξης) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1
Ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την προμήθεια
τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου
Ωραιοκάστρου έτους 2020, ποσού 22.941,18 ευρώ (SARS- CΟV-2).
ΘΕΜΑ 2
Ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 10-03-2020
πρακτικού, του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2506/12-02-
2020 για την υπηρεσία «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ”».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω ανάγκης
άμεσης εξυπηρέτησης των ωφελούμενων του κοινωνικού παντοπωλείου
ειδικά κατά τις τρέχουσες συνθήκες της υγειονομικής- και όχι μόνο- κρίσης και
λόγω χρονικών περιορισμών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλουν τη
ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη γραμματεία Οικονομικής
Επιτροπής (grammateia-oe@oraiokastro.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας
με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.