ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣvima : Την Δευτέρα οικονομική επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ
Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις
30/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Λήψη απόφασης για Α) Επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων Δήμου Χαλκηδόνος που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 του άρθρου 221 τουΝ.4412/2016 του Ν.4412/2016, Β)Συγκρότηση  Επιτροπής Υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2023”.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ενδοδικαστικό συμβιβασμό στα πλαίσια του άρθρου 126Β του ΚΔΔικ, σχετικά με την υπ’ αριθμό καταχ. ΑΓ504/11-11-2022 Αγωγής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «INFOPLAN A.E» κατά του Δήμου Χαλκηδόνος.
  3. Λήψη απόφασης για την επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας προμήθειας φορτηγού αυτοκινήτου μικτού βάρους 19tn με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και υδραυλικού γερανού με αρπάγη.
  4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αρ.701 αγροτεμαχίου, έκτασης 23.697τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του  Δημοτικού Σχολείου Μ. Μοναστηρίου της Κοινότητας  Μ. Μοναστηρίου.
  5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αρ.43 αγροτεμαχίου, έκτασης 15.901 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του  Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Παρθενίου του Δήμου Χαλκηδόνος.
  6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αρ.756 αγροτεμαχίου, έκτασης 17.094 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του  Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λουδία της Κοινότητας Μ. Μοναστηρίου.
  7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αρ.350 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.125 τ.μ., γεωργικού σχολικού κλήρου του  Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Παρθενίου του Δήμου Χαλκηδόνος.
  8. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου«Aνάπλαση και ασφαλτόστρωση σε οδούς των οικισμών Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνος και Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 403.225,81€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). (Αριθ. Μελέτης 37/2022, α/α διαγωνισμού στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 88079)
  9. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη, αίτησης ακύρωσης επί της υπ’ αρ. 32/2022 (ΑΔΑ: ΨΞΘ9ΟΡ1Υ-Φ6Φ) απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε επί της υπ’ αρ. 100/29.11.2022 Προσφυγής του Δήμου Χαλκηδόνος κατά της με αρ. πρωτ. 226924/12.10.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
  10. Έγκριση κατάθεσης κλήσης για επαναφορά συζήτησης της με ΓΑΚ 622/2021 και ΕΑΚ 5/2021 Αγωγής του Δήμου μας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων.