ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ : Κοινωνικό Φαρμακείο – Παντοπωλείο του Δήμου Χαλκηδόνος

 

Από το Κοινωνικό Φαρμακείο – Παντοπωλείο του Δήμου Χαλκηδόνος εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τη Δευτέρα 7/10/2019 έως και την Παρασκευή 18/10/2019, θα υποβάλλονται οι ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για την ένταξη των ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου Χαλκηδόνος.
Οι αιτήσεις θα γίνονται στο χώρο των δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο- Άγιος Αθανάσιος, Κοινωνικό Φαρμακείο-Χαλκηδόνα) και ώρες 8:00-14:30 .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα των Δομών: 2310701416 & 2391330223

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: i) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο εισόδημα του τέκνου.
β) Για τα άγαμα ή διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%: i) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε χηρεία), ii) Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας, iii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού και σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, οποιοδήποτε άλλη βεβαίωση αρμόδιας προς τούτο αρχής από την οποία να διαπιστώνεται το ποσό των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας του τέκνου.
4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους
5. Υπεύθυνη δήλωση περί ΜΗ ένταξης στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ( από ΚΕΠ )
6.ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.
(Οι παλιοί ωφελούμενοι κάνουν εκ νέου επικαιροποίηση με νέα αίτηση και φέρνουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
Για το Κοιν.Φαρμακείο ειδικά, ο/η σύζυγος πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση.