ΧΑΛΑΣΤΡΑ : «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. Χαλάστρας»

Την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. Χαλάστρας» ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Δέλτα στην τελευταία της συνεδρίαση/
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε τη μελέτη για την εκτέλεση του έργου, αντικείμενο της οποίας αφορά την ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. Χαλάστρας στο
πλαίσιο της βιοκλιματικής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των δημόσιων ελεύθερων χώρων του δήμου Δέλτα.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 599.004,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από: Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020», Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, με το ποσό των 599.004,00 €. Σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του δήμου έτους 2021
δημότηε ΔΕΛΤΑ