ΤΡΙΛΟΦΟΣ : Το 3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου ολοκλήρωσε  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα…

Λήξη ευρωπαϊκού προγράμματος KA1 Erasmus+  ” Little citizens take action about environmental issues”. 
Το 3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου ολοκλήρωσε  το ευρωπαϊκό πρόγραμμα KA1 Erasmus+ ” Little citizens take action about environmental issues” με αριθμό προγράμματος2022-1-EL01-KA122-SCH-000079153.Κατά τη διάρκεια του και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 9-13 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού  με τη συμμετοχή 2εκπαιδευτικών του, που οργανώθηκε από τον οργανισμό υποδοχής Cultivating Futures στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν  ως βοηθητικός παράγοντας για τους μαθητές τους ώστε να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και  θετικές, φιλικές περιβαλλοντικές στάσεις, και να  εμπνεύσουν  τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ευαισθητοποίηση και  επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων  Τα αποτελέσματα του έργου έχουν αναρτηθεί ,στον  ιστότοπο του προγράμματος, στην  ιστοσελίδα του σχολείου, και θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Erasmus+.