ΤΟ ΘΕΜΑ : Πρώτη ενημερωτική ημερίδα / «NitreosCotton – Παραγωγή τυποποιημένου βάμβακος με χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος γεωργίας ακριβείας NITREOS»

Προεπισκόπηση εικόνας

Παρουσίαση του έργου «NitreosCotton – Παραγωγή τυποποιημένου βάμβακος με χρήση
του ολοκληρωμένου συστήματος γεωργίας ακριβείας NITREOS»

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί η πρώτη ενημερωτική ημερίδα του έργου
«NitreosCotton – Παραγωγή τυποποιημένου βάμβακος με χρήση του ολοκληρωμένου
συστήματος γεωργίας ακριβείας NITREOS», το οποίο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)
(κωδικός πράξης Μ16ΣΥΝ2-00060).

Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων εφαρμογών, όπως το ολοκληρωμένο
σύστημα γεωργίας ακριβείας NITREOS, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της λιπαντικής
πρακτικής σε αγρούς βαμβακιού για την ορθότερη κατανομή θρεπτικών στοιχείων, την αποτελεσματικότερη θρέψη των φυτών, τον περιορισμό της υπέρμετρης χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων και τη μείωση της έκπλυσης αζώτου.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των στόχων του έργου καθώς επίσης και των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση αυτού.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΤΟΕΒ Μικρού Μοναστηρίου, ώρα 16:00 –
19:00.
Πληροφορίες

Αρχικη


https://www.facebook.com/nitreoscotton/
https://www.instagram.com/nitreoscotton/

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας:
16:00 – 16:10 Προσέλευση – εγγραφές
16:10 – 16:20 Καλωσόρισμα
Χρήστος Κορώνας, Διαχειριστής

Ομάδα Παραγωγών Αγροτικές Επιχειρήσεις Μικρού Μοναστηρίου Γ’ ΙΚΕ
16:20 – 16:50 Παρουσίαση του έργου NITREOS COTTON

Βασίλης Αβραμούδης
Open Mellon Α.Ε. 16:50 – 17:30 Θέματα διαχείρισης θρεπτικών και καλλιεργητικών πρακτικών στην καλλιέργεια του βαμβακιού
Βασίλης Ασχονίτης, Εντεταλμένος Ερευνητής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

17:30 – 17:40 Διάλειμμα
17:40 – 18:30 Ενίσχυση της παραγωγής τυποποιημένου βάμβακος με τη χρήση της
ψηφιακής πλατφόρμας NITREOS
Μηνάς Βερβέρης, Γεωπόνος, MSc
AgroApps
18:30 – 19:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα