ΤΟ ΘΕΜΑ : Παρουσίαση του έργου «Nitreos Aquatic – Εκτίμηση των πραγματικών αναγκών σε άζωτο της καλλιέργειας ρυζιού

Προεπισκόπηση εικόνας

Παρουσίαση του έργου «Nitreos Aquatic – Εκτίμηση των πραγματικών αναγκών σε άζωτο της καλλιέργειας ρυζιού, με εφαρμογές δεδομένων παρατήρησης γης, για τη μείωση της έκπλυσης και της επιφανειακής απορροής αζώτου και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος»

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί η πρώτη ενημερωτική ημερίδα του έργου
«NitreosAquatic – Εκτίμηση των πραγματικών αναγκών σε άζωτο της καλλιέργειας ρυζιού,με εφαρμογές δεδομένων παρατήρησης γης, για τη μείωση της έκπλυσης και της επιφανειακής απορροής αζώτου και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος» το οποίο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) (κωδικός πράξης Μ16ΣΥΝ2-00027).
Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων εφαρμογών, όπως το ολοκληρωμένο σύστημα γεωργίας ακριβείας NITREOS, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της λιπαντικής πρακτικής σε συστήματα ορυζώνων για την ορθότερη κατανομή θρεπτικών στοιχείων, την αποτελεσματικότερη θρέψη των φυτών, τον περιορισμό της υπέρμετρης χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων και τη μείωση της έκπλυσης αζώτου σε υδάτινους αποδέκτες που προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των στόχων του έργου καθώς επίσης και των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση αυτού.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΤΟΕΒ Μικρού Μοναστηρίου στις 19:00 το απόγευμα.

Πληροφορίες

https://nitreosaquatic.gr/
https://www.facebook.com/nitreosaquatic/
https://www.instagram.com/nitreosaquatic/

Το πρόγραμμα της ημερίδας:
19:00 – 19:10 Προσέλευση – εγγραφές
19:10 – 19:20 Καλωσόρισμα

Διονύσης Γκέλτσος, Διαχειριστής
Ομάδα Παραγωγών Αγροτικές Επιχειρήσεις Μικρού Μοναστηρίου Β’ ΙΚΕ
19:20 – 19:50 Παρουσίαση του έργου NITREOS AQUATIC

Σωτήρης Σερδένης
Open Mellon Α.Ε.
19:50 – 20:30 Θέματα διαχείρισης θρεπτικών και καλλιεργητικών πρακτικών στην
καλλιέργεια του ρυζιού

Βασίλης Ασχονίτης, Εντεταλμένος Ερευνητής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
20:30 – 20:40 Διάλειμμα
20:40 – 21:30 Βελτιστοποίηση εισροών στην καλλιέργεια του ρυζιού με τη χρήση της
ψηφιακής πλατφόρμας NITREOS

Παναγιώτα Ντάσιου, Γεωπόνος, MSc, Phd
AgroApps 21:30 – 22:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα