ΣΗΜΕΡΑ η 35η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 35η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη λειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Σοχού.

2. Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους (της πλειοψηφίας) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

3. Εκλογή Αντιπροσώπων-Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, 2014-2019.

5. Αναμόρφωση «11η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019.

6. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκδήλωση έναρξης παρουσίασης ομάδων κωδωνοφόρων στο πλαίσιο του 5ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας ‘’Οι δρόμοι του κουδουνιού’’ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011024248 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Ομάδα Τοπικής Δράσης».

7. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία – εκτύπωση ιστορικού έργου με τίτλο: ‘’Δήμος Λαγκαδά – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού’’ και κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011024040 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Ομάδα Τοπικής Δράσης».

8. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ – 1000680» της εταιρείας με την επωνυμία ‘’VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’, το οποίο είναι υφιστάμενο στο Δήμο Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ 1908165028).