Π.Κ.Μακεδονίας : Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), υβριδικά (με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 14ης/24-7-2023 και 15ης/24-7-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έργων εθνικού σκέλους προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης λαϊκής αγοράς “ΚΟΥΦΑΛΙΑ” κατά τις διατάξεις των άρθρων 27  Ν. 4849/2021 και 44 Ν. 5003/2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Ειδικός Αγορητής: Θεόδωρος Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος Φορέα Λαϊκών Αγορών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ΄αρ. 64/30-9-2020 (ΑΔΑ: 609Γ7ΛΛ-1ΣΙ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό ενός επιπλέον υπαλλήλου της Π.Κ.Μ. στην πρόσβαση θέασης τραπεζικού λογαριασμού.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης της από 26 Αυγούστου 2019 σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. και ένωσης εταιριών «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.» και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΙΑΡΙΑ» με δ.τ. «Ι.Α.Τ.Α.Π.», ως προς τον συμβατικό χρόνο λήξης της σύμβασης του «Υποέργου 2 – Λειτουργία κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων του έργου: Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων».
Εισηγήτρια: Μαρία Δερμεντζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 7ο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την επικοινωνιακή, διοικητική και οικονομική υποστήριξη της ΠΚΜ στο πλαίσιο των έργων: «Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες συμμετοχικής χρηματοδότησης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – Unlocking the Crowdfunding Potential for the European Structural and Investment Funds» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “CROWDFUNDMATCH” και «Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις – Waste Minimization in Large Events» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “MINEV”, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2021-2027.
Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας
ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ, άρθρο 2 κεφ. Γ περ. 2, υποπερ.στ.2, για την παράταση  συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς σχολικών ετών 2021-2022 και 2022-2023, στα πλαίσια της αριθμ. 364253(2643)/10-07-2020 Διακήρυξης Εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΑΔΑΜ:20PROC007020840,  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94817 ), (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών, NUTS: EL 523 ).
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εκ νέου αναπροσαρμογής συμβατικού τιμήματος της αριθ. 37/2022 τροποποιημένης σύμβασης της Π.Ε. Πιερίας περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Ν. Πιερίας, λόγω αύξησης του θεσμοθετημένου βασικού μισθού.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού: 200.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων κτίσματος κοινότητας Νέας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού έργου:15.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση της πλατείας του οικισμού “Πέτρας (Λόκοβης)” της Κοινότητας Φωτεινών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού έργου: 50.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση των υφισταμένων υποδομών του ελληνιστικού θεάτρου Δίου», προϋπολογισμού μελέτης 105.400,00 € (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε Σερρών, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών & Νιγρίτης και του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Δημητριτσίου, Δήμου Βισαλτίας , προϋπολογισμού έργου 30.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δωρεάς της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα 17 τόνων σιδήρου για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παναγίας Κορυφινής  Νέων Μουδανιών.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δωρεάς της Π.Κ.Μ-Π.Ε. Χαλκιδικής για την αντικατάσταση ενός δίζυγου για τον Αθλητικό Όμιλο Πολυγύρου « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών έτους 2024 του B΄Λ/Τ Ν. Μουδανιών, της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τροποποίησης-διόρθωσης της αριθμ. 80/2023 ( ΑΔΑ: ΨΓ837ΛΛ- ΓΟ5 ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί επέκτασης  χρόνου απασχόλησης  κατά δώδεκα (12) μήνες, δεκαοχτώ (18) ατόμων  διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου  στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ,  που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα), λόγω πρόδηλου σφάλματος.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση τμημάτων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ν. Χαλκιδικής, μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης για τα σχολικά έτη 2022-2025 και τα οποία ανατέθηκαν στους οριστικούς μειοδότες του υπ΄ αριθμ. 239424(675)/5-4-2022 ανοιχτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών κατόπιν της 849/5-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΓ7ΛΛ-ΞΩΛ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.