Πυλαίας-Χορτιάτη VIMA: 𝜪𝜾 ά𝝂𝜽𝝆𝝎𝝅𝝄𝜾 𝝁𝜶ς 𝜺ί𝝂𝜶𝜾 𝜼 𝜟ύ𝝂𝜶𝝁𝜼 𝝁𝜶ς!

𝜢 𝝁𝜺𝜸ά𝝀𝜼 𝝄𝜾𝜿𝝄𝜸έ𝝂𝜺𝜾𝜶 𝝉𝝄𝝊 𝜟ή𝝁𝝄𝝊 𝝁𝜶ς έ𝜿𝝄𝝍𝜺 𝝉𝜼𝝂 𝜷𝜶𝝈𝜾𝝀ό𝝅𝜾𝝉𝜶 𝝉𝜼ς, 𝝈𝝉𝝄 𝜹𝜺ύ𝝉𝜺𝝆𝝄 𝝈𝝅ί𝝉𝜾 𝝉𝜼ς, 𝝈𝝉𝝄 𝜹𝜼𝝁𝜶𝝆𝝌𝜺ί𝝄. 𝜪 𝜟ή𝝁𝝄ς 𝝁𝜶ς 𝜺ί𝝂𝜶𝜾 𝝄𝜾 ά𝝂𝜽𝝆𝝎𝝅𝝄𝜾 𝝁𝜶ς. 𝜮𝝉𝜼𝝂 𝜿𝜶𝜽𝜶𝝆𝜾ό𝝉𝜼𝝉𝜶, 𝝈𝝉𝜾ς 𝜶𝝂𝝉𝜾𝜹𝜼𝝁𝜶𝝆𝝌ί𝜺ς, 𝝈𝝉𝜶 𝝈𝝊𝝀𝝀𝝄𝜸𝜾𝜿ά ό𝝆𝜸𝜶𝝂𝜶, 𝝈𝝉𝜾ς 𝜿𝝄𝜾𝝂𝝎𝝂𝜾𝜿ές 𝝊𝝅𝜼𝝆𝜺𝝈ί𝜺ς 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝜶 𝝈𝝌𝝄𝝀𝜺ί𝜶 𝝁𝜶ς, 𝝄𝜾 𝝈𝝊𝝂𝜺𝝆𝜸ά𝝉𝜺ς 𝝁𝜶ς 𝝈𝝉𝜶 𝜸𝝆𝜶𝝋𝜺ί𝜶 𝜿𝜶𝜾 έ𝝃𝝎 𝝈𝝉𝝄𝝊ς 𝜹𝝆ό𝝁𝝄𝝊ς, 𝝈𝝉𝝄𝝂 𝝅𝝄𝝀𝜾𝝉𝜾𝝈𝝁ό, 𝝉𝝄𝝂 𝜶𝜽𝝀𝜼𝝉𝜾𝝈𝝁ό, 𝝉𝜶 𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ά 𝝁𝜶ς 𝝅𝝆ό𝝈𝝎𝝅𝜶, 𝜶𝝀𝝀ά 𝜿𝜶𝜾 𝝄𝜾 𝝈𝝊𝝂𝝉𝜶𝝃𝜾𝝄ύ𝝌𝝄𝜾 𝝁𝜶ς 𝝁𝜺 𝝉𝜼𝝂 𝝅𝝄𝝀ύ𝝉𝜾𝝁𝜼 𝜿𝜶𝜾 𝝅𝝄𝝀ύ𝝌𝝆𝝄𝝂𝜼 𝝅𝝆𝝄𝝈𝝋𝝄𝝆ά 𝝉𝝄𝝊ς, 𝜷𝝆𝜺𝜽ή𝜿𝜶𝝁𝜺 ό𝝀𝝄𝜾 𝝁𝜶𝜻ί!
𝜫𝝆ό𝝈𝝎𝝅𝜶 𝜸𝝂ώ𝝆𝜾𝝁𝜶 𝜶𝝀𝝀ά 𝜿𝜶𝜾 𝝂𝜺ό𝝉𝜺𝝆𝝄𝜾 ό𝝀𝝄𝜾 𝝁𝜺 𝝉𝝄 ί𝜹𝜾𝝄 𝝅ά𝜽𝝄ς 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄𝝂 𝝉ό𝝅𝝄 𝝁𝜶ς.
𝚶𝛊 𝛐𝛍ά𝛅𝛆ς 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛑𝛐𝛖 𝛋𝛆𝛒𝛅ί𝛇𝛐𝛖𝛎❗ 𝚱𝛂𝛊 𝛕𝛐𝛖 𝛘𝛒ό𝛎𝛐𝛖 𝛑ά𝛎𝛕𝛂 𝛍𝛆 𝛖𝛄𝛆ί𝛂 𝛎𝛂 𝛂𝛏𝛊𝛚𝛉𝛐ύ𝛍𝛆 𝛎𝛂 𝛂𝛎𝛕𝛂𝛍ώ𝛔𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛋𝛂𝛊 𝛑ά𝛌𝛊 ό𝛌𝛐𝛊 𝚳𝚨𝚭𝚰