ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Συμπεράσματα από τις μελέτες του εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της Π. Κ. Μακεδονίας

Η λειτουργία του εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει –μεταξύ άλλων- στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μοριακών τεχνικών ταυτοποίησης, διάκρισης και ποσοτικού προσδιορισμού βακτηρίων, όπως επίσης και ιχνηλασιμότητας των αλιευτικών προϊόντων.
Πέρα από τον βιολογικό τομέα το εργαστήριο διαθέτει και χημικό τομέα, που ασχολείται με μεθόδους ανάλυσης βαρέων μετάλλων, οργανικών μικρορύπων και άλλων φυσικοχημικών παραμέτρων, όπως pH, αγωγιμότητα, ανιόντα, σκληρότητα, αλκαλικότητα κτλ. σε υδατικά δείγματα, υγρά απόβλητα, σε ιζήματα και σε εδώδιμα προϊόντα, όπως π.χ. ρύζι και μύδια. Επιπλέον στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών εξυγίανσης των υδάτων αλλά και των υγρών αποβλήτων.