ΝΑΟΥΣΑ : Κατασκευή “Πράσινου Σημείου” στον Δήμο Νάουσας

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Η.Π. Νάουσας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκδόθηκε, την Παρασκευή 8 Μαΐου, η απόφαση χωροθέτησης του «Πράσινου Σημείου».
Επισημαίνεται ότι ο σχετικός φάκελος δικαιολογητικών για να εκδοθεί η βεβαίωση χωροθέτησης, υπεβλήθη από τον Δήμο Νάουσας στις 29 Ιανουαρίου του 2020 και έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες προεργασίες και οι σχετικές ενέργειες ώστε να υποβληθεί ο φάκελος σε επικείμενα χρηματοδοτικά «εργαλεία».
Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας ενός «Πράσινου Σημείου» είναι η συμβολή στους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών συμπληρωματικά με το δίκτυο «Διαλογής στην Πηγή» διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο θα αναπτυχθεί σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος του μπλε κάδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την κατασκευή του Πράσινου Σημείου θα υπάρχει ανταποδοτικό σύστημα πολιτών, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες και χρηματικά οφέλη επιβράβευσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας (κάρτα δημότη), ανάλογα με το ύψος του ποσοστού της ανακύκλωσης.
Η ανάπτυξη του Κεντρικού Πράσινου Σημείου στην περιοχή αυτή μπορεί να ενταχθεί αρμονικά με το ευρύτερο περιβάλλον με την διαμόρφωση των εγκαταστάσεων με υλικά προσφιλή προς το περιβάλλον, την αισθητική των κτιρίων, την περίφραξη και φύλαξη του χώρου, την ανάπτυξη υψηλής φύτευσης περιμετρικά της εγκατάστασης, τη σωστή οργάνωση των λειτουργιών κ.α.
Επιπλέον, θα δημιουργηθούν Γωνίες Ανακύκλωσης και Κινητά Πράσινα Σημεία σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη πρόσβαση του συνολικού πληθυσμού του Δήμου, όπου θα μπορούν να αποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και συσκευασίες ή επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα τους, προωθώντας ενεργά τη διαλογή στη πηγή.
Στα σημεία αυτά θα υπάρξουν θεματικές λειτουργίες με αντικείμενο την κομποστοποίηση, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και τέλος την προσωρινή αποθήκευση ογκωδών, κλαδεμάτων, παλαιού ρουχισμού και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι κατηγορίες αποβλήτων – υλικών, που θα συγκεντρώνονται στο «Μεγάλο Πράσινο Σημείο», είναι ενδεικτικά οι παρακάτω κατηγορίες:

• Χαρτιά
• Μέταλλα
• Πλαστικά
• Γυάλινες συσκευασίες
• Σύνθετες συσκευασίες
• Βρώσιμα Λίπη και Έλαια
• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
• Ξύλινες συσκευασίες
• Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
• Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
• Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων
• Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών
• Ογκώδη απόβλητα

Διευκρινίζεται ότι πηγές των αποβλήτων του Δήμου προέρχονται κυρίως, από:

– τις κατοικίες, τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία,
– τους κήπους των παραθεριστικών οικιών,
– τα αγροτεμάχια και τους αγρούς από την αγροτική δραστηριότητα,
– όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα super markets,
– τις δημόσιες υπηρεσίες,
– τις λαϊκές αγορές,
– τα πανηγύρια,
– τα ειδικά απόβλητα από τις βιομηχανίες-βιοτεχνίες και το νοσοκομείο.