Λουκάς Ευσταθιάδης : « Δήμαρχε κάνε την οικονομική με τηλεδιάσκεψη η ανέβαλε την…»

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Πριν από λίγο ο Αντιδήμαρχος Χαλκηδόνος  Λουκάς Ευσαταθιάδης ανάρτησε στο προφίλ του ( FB) επιστολή προς  στον δήμαρχο Χαλκηδόνος για την αυριανή οικονομική επιτροπή με την οποία του ζητάει να κάνει την συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η να την αναβάλει
Οι λόγοι που επικαλείται ο αντιδήμαρχος είναι ότι : η αποφάσεις που πρέπει να παρθούν είναι σοβαρές ,τα χρηματικά ποσά μεγάλα και τα ερωτήματα πολλά … !
Αναμένεται η απάντηση  του δήμαρχου
Παρακάτω παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή και τα θέματα της συνεδρίασης :

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 Ο.Ε.

1.    Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

  1. Την παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019,
Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και ο επικεφαλής της παράταξης “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ”, σε τακτική-δια περιφοράς συνεδρίαση, στις 
 στις 22-04-2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.30 π.μ. για τα θέματα όπως παρακάτω:

 

  1. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) και Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2020
  2. Χορήγηση 1ης Παράτασης Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας»,  του Δήμου Χαλκηδόνος, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4.3.4, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0006181444
  3. Έγκριση Πρακτικού (Στάδιο 3 – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών  του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και τον Εκσυχρονισμό της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού μελέτης 1.548.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)”(Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 65622)
  4. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών για τον Διαγωνισμό προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων και κίνησης των οχημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος και των Νομικών του Προσώπων, των σχολικών επιτροπών, καθώς και την προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Χαλκηδόνος για τα έτη 2020-2023 εκτιμώμενης αξίας,  530.541,42 € με Φ.Π.Α
  5. «Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος και των νομικών του προσώπων για 3 έτη, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ