ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Λήψη μέτρων στις λουτρικές εγκαταστάσεις των Λουτρών Λαγκαδά εξαιτίας του Κορονοϊού.

Ο Δήμος Λαγκαδά, μοναδικός μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» συνήλθε στην 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά στο Δημαρχείο Λαγκαδά (2ος όροφος) δ/νση Ν. Παπαγεωργίου
2, σύμφωνα και με τους όρους του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 121§5 που προβλέπεται ότι: «Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).».   Σύμφωνα με το άρθρο 58 Ν. 3852/2010 1. Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του Δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος: α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.”   Καθώς συντρέχει άμεσος και κατεπείγων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και απαιτούνται άμεσα μέτρα για την προστασία τόσο εργαζομένων όσο και των δημοτών και των πολιτών εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού και καθώς έχουν ήδη ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Κυβερνητικών οργάνων.   Επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων στη Δημοτική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» , των πολιτών και όλων των χρηστών των λουτήρων και των λουτρικών εγκαταστάσεων των Λουτρών Λαγκαδά εξαιτίας του κορονοϊού.   Επειδή δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο στην Μονοπρόσωπη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία.
Εξαιτίας όλων των παραπάνω ο Δήμαρχος Λαγκαδά ως ο εκπρόσωπος του μοναδικού μετόχου  παρίσταται και έτσι η παρούσα 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι καθολική και ο μοναδικός μέτοχος δεν αντιλέγει στην σύγκληση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης.   Σήμερα, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 συνέρχεται έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας με την παρουσία του μοναδικού μετόχου ΟΤΑ Δήμου Λαγκαδά, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Δήμαρχο αυτού δυνάμει του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη μέτρων στις λουτρικές εγκαταστάσεις των Λουτρών Λαγκαδά εξαιτίας του Κορονοϊού.   Στη  συνεδρίαση προσήλθε ο Δήμαρχος του Δήμου Λαγκαδά κ. Ταχματζίδης Ιωάννης εκπροσωπώντας το Δήμο Λαγκαδά , που είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας κατέχοντας το 100% των μετοχών αυτής.
Για την τήρηση των πρακτικών ορίζεται ο υπάλληλος της εταιρίας κ. Λάζαρος Τεκίδης του Γεωργίου. Κατόπιν ελέγχου βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας έκτακτης γενικής συνέλευσης  και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.   Καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, κ. Χαράλαμπος Αϊβαζίδης και ο οποίος αναθέτει καθήκοντα γραμματέα της συνέλευσης στον υπάλληλο της εταιρίας κ. Τεκίδη Λάζαρο.   Με εντολή του προέδρου ο γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη μέτρων στις λουτρικές εγκαταστάσεις των Λουτρών Λαγκαδά εξαιτίας του Κο [ … ]

 

 ΤΟ ΘΕΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1

ΤΗΣ 2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ.ΓΕΜΗ 122650204000

Ο Δήμος Λαγκαδά, μοναδικός μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» συνήλθε στην 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά στο Δημαρχείο Λαγκαδά (2ος όροφος) δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2, σύμφωνα και με τους όρους του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 121§5 που προβλέπεται ότι: «Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).».

Σύμφωνα με το άρθρο 58 Ν. 3852/2010 1. Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του Δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.Ειδικότερα, ο δήμαρχος: α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.”

Καθώς συντρέχει άμεσος και κατεπείγων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και απαιτούνται άμεσα μέτρα για την προστασία τόσο εργαζομένων όσο και των δημοτών και των πολιτών εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού και καθώς έχουν ήδη ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Κυβερνητικών οργάνων.

Επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων στη Δημοτική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» , των πολιτών και όλων των χρηστών των λουτήρων και των λουτρικών εγκαταστάσεων των Λουτρών Λαγκαδά εξαιτίας του κορονοϊού.

Επειδή δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο στην Μονοπρόσωπη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω ο Δήμαρχος Λαγκαδά ως ο εκπρόσωπος του μοναδικού μετόχου  παρίσταται και έτσι η παρούσα 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι καθολική και ο μοναδικός μέτοχος δεν αντιλέγει στην σύγκληση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης.

Σήμερα, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 συνέρχεται έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας με την παρουσία του μοναδικού μετόχου ΟΤΑ Δήμου Λαγκαδά, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Δήμαρχο αυτού δυνάμει του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος ημερησίας διάταξης:

1. Λήψη μέτρων στις λουτρικές εγκαταστάσεις των Λουτρών Λαγκαδά εξαιτίας του Κορονοϊού.

Στη  συνεδρίαση προσήλθε ο Δήμαρχος του Δήμου Λαγκαδά κ. Ταχματζίδης Ιωάννης εκπροσωπώντας το Δήμο Λαγκαδά , που είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας κατέχοντας το 100% των μετοχών αυτής.

Για την τήρηση των πρακτικών ορίζεται ο υπάλληλος της εταιρίας κ. Λάζαρος Τεκίδης του Γεωργίου. Κατόπιν ελέγχου βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας έκτακτης γενικής συνέλευσης  και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, κ. Χαράλαμπος Αϊβαζίδης και ο οποίος αναθέτει καθήκοντα γραμματέα της συνέλευσης στον υπάλληλο της εταιρίας κ. Τεκίδη Λάζαρο.

Με εντολή του προέδρου ο γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη μέτρων στις λουτρικές εγκαταστάσεις των Λουτρών Λαγκαδά εξαιτίας του Κορονοϊού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη μέτρων στις λουτρικές εγκαταστάσεις των Λουτρών Λαγκαδά εξαιτίας του Κορονοϊού.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, την ισχύουσα ΠΝΠ για τη λήψη μέτρων εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού καθώς και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του Π.Ο.Υ και ειδικότερα την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των πολιτών ώστε να παρεμποδιστεί η εξέλιξη της διάδοσης του κορονοϊού και λαμβάνοντας υπόψη ότι εκ των πρωταρχικών σκοπών του Δήμου είναι η εξασφάλιση και η προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην επιχείρηση των λουτρών καθώς και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις λουτρικές εγκαταστάσεις, αποφασίζεται η αναστολή της λειτουργίας των λουτήρων και των λουτρικών εγκαταστάσεων των Λουτρών Λαγκαδά και η απαγόρευση χρήσης τους από σήμερα και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, όταν και θα αποφασισθεί εκ νέου και αναλόγως των εξελίξεων η διατήρηση ή η άρση της απαγόρευσης. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από σήμερα, ενώ θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης ως πληγείσας από τον κορονοϊό.

Αρ.Απόφασης  2/2019

Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως :

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο Γραμματέας

της Γενικής Συνέλευσης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΊΔΗΣ