ΛΑΓΚΑΔΑΣ : Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών – Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2019

Οι κάτοικοι των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων που έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ ορεινές ή μειονεκτικές μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα ΚΕΠ του Δήμου του τόπου κατοικίας τους έως 15 ΜΑΙΟΥ 2020 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Η εισοδηματική ενίσχυση ανέρχεται :

α) σε εξακόσια(600)ευρώ ετησίως εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

Β)σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως εφόσον το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ των 3.000 και των 4.700 ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω εισοδηματική ενίσχυση, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλλήλεγγύης (Κ.Ε.Α.), το επίδομα παιδιού , τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και όποια άλλη παροχή δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2019

l  Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαίκης ένωσης και Δελτίο Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη.

l  Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. (για τη βεβαίωση απαιτούνται τα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2017 και 2018 η αίτηση γίνεται στο ΚΕΠ)

l  Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2018 καθώς και αντίγραφα των Ε1 των αντίστοιχων ετών 2018. Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφ΄όσον υποβάλλεται ξεχωριστά δήλωση φορολογίας, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντιστοίχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

l  Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών , εφ’ όσων υπάρχει , σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη σύμφωνου συμβίωσης.

l  Πρόσφατη/ο βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (χορηγείται από το ΚΕΠ) . Οι ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμβίωσης.

l  Βιβλιάριο τράπεζας με αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.

l  φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για τους υπηκόους κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δελτίο διαμονής ευρωπαίου πολίτη του αιτούντος και του /της συζύγου ή σε περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι πολίτης τρίτης χώρας διαβατηρίου και άδεια διαμονής .

l  Επίσης τα ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας

Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας-νοικοκυριού διευκρινίζεται:

-Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

-Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται:

Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο –αρχηγό της οικογένειας.

-Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Οι ενδιαφερόμενοι και δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου του τόπου κατοικίας τους για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.