Λαγκαδάς : Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πρόγραμμα παροχής επισιτιστικής βοήθειας από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαγκαδά, έχουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 18/11/2019 έως 13/12/2019 και ώρες 10.00 – 14.00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, επί της οδού Ματαπά 5, στο Λαγκαδά, καθώς και στα Βοήθεια στο σπίτι των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Λαγκαδά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε φωτοτυπία)

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για αλλοδαπούς, του τελευταίου έτους).
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
6) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) και Βεβαίωση ΕΝ.Φ.Ι.Α ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
7) Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα προσκομίζει επιπλέον: α) εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 όλων των συνοικούντων προσώπων β) βεβαίωση εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
8) Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενεί ή φιλοξενείται από γονείς, αδέρφια, παιδιά κ.λ.π. κατατίθενται και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά αυτών.
9) Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος.

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου – δυνητικού δικαιούχου:

1) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
2) Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
3) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
4) Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
5) Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
6) Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).
7) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη των ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είναι τα εξής:

Ως εισόδημα, θεωρούμε το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό ή φορολογητέο, εφόσον το τεκμαρτό, είναι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο.

Τα κοινωνικά κριτήρια είναι τα εξής:

Για οικογένειες με προστατευόμενα μέλη, τέκνα, < 14 προσαυξάνεται κατά 2.359,00€.

Για οικογένειες με τέκνα > 14 προσαυξάνεται κατά 1415,40€.

Για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ή με αναπηρία 67% και πάνω, υπάρχει προσαύξηση στο εισόδημα 3.000€.

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 15000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 180000 ευρώ.

Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα. (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων)

Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτουν άτομα ή οικογένειες ευρισκόμενες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση.

Οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τα όποια δικαιολογητικά των δικαιούχων, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από την Κοινωνική Λειτουργό / Συντονίστρια της Δομής και από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας.

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επανεξετάζονται κάθε χρόνο.

Φάκελοι με ελλειπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται αποδεκτοί. Η απόκρυψη στοιχείων ή η δήλωση ψευδών στοιχείων συνιστά λόγω απόρριψης από το Πρόγραμμα.

Για κάθε διευκρίνηση/πρόσθετη πληροφορία τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα – Παρασκευή 8.00 – 15.00.

Τηλ. Επικοινωνίας 2394 025 517