ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή

Την Τετάρτη  06-05-2020 θα πραγματοποιηθει οικονομική επιτροπή στο δήμο Χαλκηδόνος με 4 θέματα ημερησίας διάταξης

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 Ο.Ε.
1.    Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
  1. Την παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019,
Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και ο επικεφαλής της παράταξης “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ”, σε τακτική-δια περιφοράς συνεδρίαση, στις   στις 06-05-2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.30 π.μ. για τα θέματα όπως παρακάτω:
  1. Έκθεση εσόδων – εξόδων δ’ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Χαλκηδόνος
2.      Εισήγηση για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020» (4η αναμόρφωση 2020)
3.      Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και των Νομικών του Προσώπων.».
  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού 45.532,49 € με ΦΠΑ, και διενέργειας της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης.