ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Την ερχόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθει δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνος 

Την ερχόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθει δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/2020

Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
2. Την παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019,
3. Το μέτρο της απαγόρευσης συνάθροισης πολιτών άνω των δέκα ατόμων.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια περιφοράς), στις 31/3/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. γα τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
2. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’αριθ. 55.905/29-7-2019 ΚΥΑ για την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020» (2η /2020)
3. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα S1313 “Τοπική Αυτοδιοίκηση”.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.
5. Τροποποίηση της υπ.αρ.204/2019 απόφασης Δ.Σ. περί Σύστασης δουλείας διόδου μέσα από το υπ.αρ.3895 δημοτικό χερσολίβαδο
6. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για είσοδο-έξοδο οχημάτων εργαστηρίου παραγωγής και συσκευασίας βρώσιμων κύβων πάγου.
7. Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου της επιχείρησης Πατσίδης Δημήτριος στο υπ.αρ. 3537 κλήρο αγροκτήματος Κουφαλίων.
8. Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.”
9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «Αντικατάσταση παλαιάς υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Προχώματος του Δήμου Χαλκηδόνος» (αρ.μελ. 71/2015).