ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Την ερχόμενη Τετάρτη 16/10/ δημοτικό συμβούλιο

Με 14 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθει  στις 16/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χαλκηδόνος

Η Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2019

Καλούνται τα μέλη του  Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 16/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 .
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 3. Καθορισμός ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2019 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, μετά το πέρας αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών και την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων
 4. Αποδοχή πάγιων περιουσιακών στοιχείων ( επιβατικών αυτοκινήτων ) από ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ Δήμου Χαλκηδόνος.
 5. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος»
 6. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος»
 7. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από την μειοψηφία στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν επιλαμβάνεται ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/07.
 8. Ορισμός ∆ημοτικού Συμβούλου, ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος και την παροχή εντολής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών [ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/ 7408/ 1228/08.02.2018 – ΦΕΚ 474/τεύχοςΒ ́/14.02.2018]
 9. Ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «ΕΛΙΚΑΣ» ΑΜΚΕ.
 10. Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης «Δίκτυο ΑΛΦΑ».
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με Α. Την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011036845 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και Τμήματος του Δήμου Δέλτα, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και Β.Την εξουσιοδότηση του Δημαρχού Χαλκηδόνος για την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της Ο.Τ.Δ. (ΑΝΕΘ Α.Ε.) και του Δικαιούχου Δήμου Χαλκηδόνος, για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011036845.
 12. Ορισμός δύο αντιπροσώπων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
 13. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας (Οριακή Προθεσμία) εκτέλεσης του υποέργου 1 : «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας» της πράξης με MIS 5003925.
 14. Έγκριση τροποποιημένου Εγχειριδίου Διαδικασιών Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλκηδόνος”

 

 Ο Πρόεδρος

  Ταχτατζόγλου Γαβριήλ

********************************************************************************

Συνενδριαζη και η

οικονομικη επιτροπη

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου θα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του δήμου Χαλκηδόνος με 3 θέματα ημερησίας διάταξης 

Ολόκληρη η πρόσκληση  της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε τακτική συνεδρίαση στις 16/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (13η)
 2. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους σε επιτροπές του Δήμου.
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη εξώδικης απάντησης.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ