ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Την Δευτέρα 19/04 δημοτικό συμβούλιο με μόνο 4 θέματα !!!

μόνο

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5/2021
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 55/1132020), της υπ ́αριθμ. 163/33282/2952020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β ́/4484/11102020 , του ΦΕΚ Β ́4681/22102020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β ́), σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής zoom, που θα πραγματοποιηθεί στις 19/04/2021ημέρα Δευτέρα καιώρα 19:00 ́σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης ταεξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2021
2.Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος Α,Β,Γ,Δ,Α του Δημ. Οικοπέδου 151, εμβαδού 360,00 τ.μ., της Δ.Κ. Αδένδρου, για την εγκατάσταση υδατοδεξαμενήςαπό την ΔΕΥΑΧαντίτης δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος Α,Β,Γ,Δ,Α εμβαδού 265,20μ2 από το υπ ́ αριθ. 345 ακίνητο του Ο.Τ. 62 της Δ.Κ. Αδένδρου
3.Έγκριση συγκρότησηςπροσωρινής επιτροπής παραλαβής έργου: “Εργασίες οδοποιίας στη περιοχή επέκτασης Χαλκηδόνας”
4.Έγκριση καθορισμού χρόνου λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 20215.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Αγίου ΑθανασίουΤριθέσιο ειδικό σχολείο