ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Τα Καβακλιώτικα ( Μασλάτια – Μασάλια )

Το “ψαρέψαμε” απο τοπικό προφίλ

Ο τίτλος Τα Καβακλιώτικα ( Μασλάτια – Μασάλια  ) είναι δικός μας

 

ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΝ ΟΛΑ Τ’ΑΛΛΑ

Κίντσαμ τα κάρα ν’αραδίζν’
σαμπά καρσί κι ακόμα
η Ιάννου κι η Κουλίκας μας
δέ σκώθκαν απ’του στρώμα

χιρνά η μάμου να τσιουρίζ’
να πουλιμά τιζέκι
“σήκουτι κάλπτεις έφιξιν
έχτι να φάτι τραγανά
να πάτι μουστιρέκι

τάιστι κι τα ζουντανά
σφάλτστι του ζαμπουρντέκι
στουν κουλουσνίκου κάτσιτι
κι του καμτσίκ’ βαρέστι
άιντι ιατί η μαχαουάς
ν’καλπουζανιά σας βλιέπει

κουσιάζ’η Ιάννου μπουμπουσιάρκ’
του κάρου προυλαβαίνει
στου χέρι του μπραγάτσ’ κρατεί
τα φλάρια της πουδένει

άτουρα κι η Κουλίκας μας
κουρδώθκιν μέσ’ του κάρου
θέλ’ να πιράσ’ απ’τουν τσιουσμέ
να τουν ειδεί η Μάρου

Από το FACE BOOK : Vafiadou MaroylaΈχω Lower στα Καβακλιωτικα!