ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Τα Καβακλιώτικα ( Μασάλια – Μασλάτια)

     

 

     ΤΗΣ :  Μαρία Γατίδου Μαλαθούνη

από το  face book

ΑΡΣ(Η) ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΙ ΑΠΟΦΑΣ(Η) ΧΑΡΔΑΛΙΑ
Αγαπημέναμ καβακλιουτούδια κι αρτλίκια,
Σας αράθιμσα μα πως. Ψυχουπλάκουμα είχα απού τα ιχτές.Μόνι που σκέφτουμαν τρείς μέρες χουρίς να σμπουρίξου θιρμασιά μέπιασι.
Αλλά η θιός, μ’ αιγαπά, ιά ταύτου μ έδουκι αυτή τφώτιση να γράφου στα καβακλιώτκα, ούλνου αυτουιά τουν κιρό, μι του ντιουσμάνι.
Δά του πιστέψτι, αλλά ιγώ, δα σας του πού.
Τουρά μι τν καραντίνα φένιτι, ιατί αλιώς δεν εξιγιέτι, παρακουλουθούν τα πάντα πιδιά.
Δεν γνουρίζου πως κι τι, ουγαριάστι του, αφού σας πού τι ίνγκι.
Απού τα ιψές,που μέβαλι σι καραντίνα ι υιός’μ, κι ούτις σμπόριξα μέσ’ τν ουμάδα, ούτι λάικ έκανα, δα τα φκιάσου όμους μαζουμένα.
Μόνι διάβαζα, κι απού τσιγκίνισι που πήρα, πραγματικά έκλιουα απ τα μηνύματά σας, κι δα σας απαντήσου οσουνούπω, έναν προς έναν,
Παίρν(ι) ένα αυστηρό , όπους συνήθίζ αυτός κι σι χτάζ κάτ απ΄τα ιαλιά’τ, ΕΣΙΜΕΣ απ τουν Χαρδαλιά, που τουν γράφ(ει) αυτουλιξί τα παρακάτ;
Ακσι τι δα σι που παλκάρμ, αυτουνά τουν κιρό ούλου του έθνους μας, είνι ιπιστρατιβμένου.
Ούλους ι κόσμους, ζουβρουμένους κι παουκουμένους στου σπίτ’.
Ιμείς έφκιασαμι πρόσκλησ(ι), σ όλου τουν κόσμου, η κάθι ένας απ όποιου μιτιρίζ μπουρί ,να φκιάνι ιθιλουντική ιργασία.
Η μάνασ, ιπιτάχθκι να γράφ(ι) μασάλια, καουά, χαμνά, πουά, λίγα, αλλά αουτουιά δα του κρίν(ι) του κοινό ‘τς.
Απού μια ματιά πόριξα, του κοινότ’ς τ΄θέλει , κι μαιντανό, κι άνηθου κι δυόσμου.
Είνι τα καλύτιρα αρουματικά φυτά.
Σι καταλαβαίνου κι σένα, ιατί είσι νιουλέους, ξέρς τα κατατόπια απού τα δίκτυα, κι τα σόσιαλ μίντια, κι φουβάσι να μη πάρν τα μυαλάτς αέρα, κι δε συμαζόνιτι, αμα μπιτίσ(ι) ι ντιουζμάντς.
Οταν σι βραντζαλίζν, ούλη μέρα του κιφάλι αυτά που δημουσιέβι, ισύ ακούς μόνη τουν ήχου, ιατί δεν έχς ιφκιρία να κάτσ να διαβάισ, τι τγράφν, ιπόμινο ήταν να πάρς αυστηρά μέτρα, κι να τ’συμβουλέψς.
Ναι αλλά, απότι αβλάτσα πάλι στσιλίδα, ούλι ικεί μέσα είνι τακίμια, που ιουν, μασαλέβν, γράφν, άους παραπάν, άους καμόσου λιγότιρου, δα τα ζυγίζουμι χεμ, κι πιρνούν καουά. Δά χραστούν, ούτι ψυχουλόγοι, ούτι ψυχίατροι.
Τουν Τσιόδρα, δεν τουν αφκράζισι ,που δίνει κι γραμή βοήθειας κι ψυχουλουγικής υπουστήριξ(η)ς.
Ιά ταύτου, σι ουρμινέβου, απόλκιτην μέχρι να μπιτίσει ι ντιουσμάντς,ναχουμι κι μεις του κιφάλμας ήσιχου ότι κάθιστι μέσα, κι ύστρας μάστιν κι δόστην σ’οδηγίιζ που χαλέβς, πως να χιριζιτει, τδημουσιότητάτς.
Πιδιά σουσουνούδα μαζόθκι η ιός μ, τουν πακαλνού κι τα φκα σας τα μηνύματα, καιτιρούσα να τα μαζώξου ούλα μαζί, απόμκει μι του στόμα ανοιχτό……..κι μ απόλκει ιλεύθιρι ….χουρίς πιριουρισμούς….. μέχρι να μπιτίσ ι ντιουσμάντς.
Πιδιά δεν είστει μόνη ισείς, που μι χαλέβτι, ιγώ να ιδείς πως σας χαλέβου. Αφού κι ιγώ συνέχεια, μέσα είμι, να διαβάσου τι γράφτει, να χαρχαλτστου.
Κι τι χαρά έχου αμα μι διαβάζτι κι εισίς κι ιουάτι.
Γινικώς ιγώ χαρχαλιέμι ισύ χαρχαλιέσι ημείς χαρχαλιούμαστι.
ΜΑΡΟΥΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΕΙΝΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑ;;;;;;;;
Κατά τις εννέα, η ώρα θα ακουλουθήσει του δεύτιρου μέρους. χουραφίσια μασάλια.
Συντονιστιτει στου κανάλ(Ι).
ΣΑΣ ΑΙΓΑΠΟΥ ΚΟΜΑ ΠΙΟΥ ΠΟΥΛΥ.