ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Συνεδριάζει για πρώτη φορά η επιτροπή “Ποιότητα Ζωής” στο δήμο Χαλκηδόνος

Συνεδριάζει για πρώτη φορά η επιτροπή Ποιότητα Ζωής στο δήμο Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 η ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 Ε.Π.Ζ.

Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του»
2. Την παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν
με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019,
Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια
περιφοράς), στις 24/3/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 π.μ. γα τα θέματα όπως
παρακάτω:
1. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για είσοδο-έξοδο
οχημάτων εργαστηρίου παραγωγής και συσκευασίας βρώσιμων κύβων πάγου.
2. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου της επιχείρησης Πατσίδης
Δημήτριος στο υπ.αρ. 3537 κλήρο αγροκτήματος Κουφαλίων.
3. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Βαϊνάς Ζήσης
Αντιδήμαρχος Τ.Υ.