ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ηςΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την Δευτέρα 22/02/2021και ώρα 11 : 00 π.μ. , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
1.Λήψη απόφασης περί της υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021(Ομάδα Εσόδων 1 και 2).
2.Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021.
3.Λήψη απόφασης περί: Α) Έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση κατασκευής και Β) Έγκρισης των συμβατικών τευχών και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ),για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο:«Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος2021», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
4.Λήψη απόφασης περί παράτασης ή μή της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμου από τον προμηθευτή COLLDACIILIAπου αφορά την Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου.
5.Λήψη απόφασης περί παράτασης ή μη της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμου από τον προμηθευτήCOLLDACIILIAπου αφορά την Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων.6.Λήψη απόφασης περί παράτασης ή μη της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμου από τον Προμηθευτή ΤΣΙΜΠΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ