ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Επιτέλους Δημοτικό Συμβούλιο με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ !

Κάλιο αργά παρά ποτέ … την Τρίτη θα γίνει στον δήμο Χαλκηδόνος  δημοτικό συμβούλιο και για πρώτη φορά με τηλεδιάσκεψη … !!!
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ που θα γίνει στις 22/12/2020 ημέραΤρίτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις εκ δοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με 8  θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.ΈγκρισηαναμόρφωσηςπροϋπολογισμούΔήμου2020(10η)
2.ΚατανομήστιςΣχολικέςΕπιτροπέςτηςΔ ́δόσηςτουέτους2020
3.Έγκρισηχορήγησηςάδειαςχρήσηςκοινοχρήστουχώρου(πεζοδρομίου),γιατηνείσοδο-έξοδοοχημάτωνστοοικόπεδοαρ.03τουΟΤ 3στοΒΙΠΑΚουφαλίων.
4.Περισυλλογή,μεταφοράκαιδιαχείρισηεγκαταλελειμμένωνοχημάτων(ΟΚΤΖ)εντόςτωνορίωντουΔήμουΧαλκηδόνος.
5.Έγκρισηεκμίσθωσηςτουαρ.944αγροτεμαχίου,έκτασης5.375τμστηνΤ.Κ.Ξηροχωρίου
6.Συγκρότησηγνωμοδοτικώνοργάνων(επιτροπών)σύμφωναμετοάρθρο221τουΝ.4412/2016γιατοέτος2021
7.Έγκρισηυπεκμίσθωσηςδημοτικώναγροτικώνακινήτωναπότηνεταιρεία“ΕΥΡΩΦΟΥΝΤΑ.Ε.”στηνεταιρεία“ΜΑΚΕΚΔΟΡμονοπρόσωπηΙ.Κ.Ε
8.ΣύμβασηΔιαδημοτικήςΣυνεργασίας