ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη 23/03/2021 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  μέσω της εφαρμογής zoom, που θα πραγματοποιηθεί στις 23/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Δ.Σ. έτους 2020
 2. Έγκριση για 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021
 3. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
 4. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Χαλκηδόνος          
 5. Έγκριση εκμίσθωσης των: α) υπ.αρ.1451α έκτασης 3.000τ.μ. και β) του υπ.αρ.1451β, έκτασης 1.000τ.μ., Δημοτικών ακινήτων της Κοινότητας Χαλκηδόνας
 6. Έγκριση  εκμίσθωσης το υπ.αρ.57, Δημοτικό αγροτεμάχιο έκτασης 19.125 τ.μ. στην Κοινότητα Χαλκηδόνας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου:  ¨Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Αγίου Αθανασίου-Τριθέσιο ειδικό σχολείο¨  (αρ.μελ. 83/2016).
 8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 178/2019 Α.Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μελών στο Δ.Σ. του ΟΚΠΑΧ
 9. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 89/2020 Α.Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ
 10. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε., στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας “Εκκοκκιστήριο βάμβακος με μονάδα ξήρανσης, Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής” της εταιρείας “ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.” στα με αριθμ. 2753, 2754 (τμήμα), 213 (τμήμα) και 213Β αγροτεμάχια του αγροκτήματος Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 2012435620)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 • Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.
 • Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Α΄ δόσης του έτους 2021
 • Έγκριση παράτασης υπεκμίσθωσης δημοτικών αγροτικών ακινήτων από την εταιρεία “ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ Α.Ε.” στην εταιρεία “ΜΑΚΕΚΔΟΡ µονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε