ΚΟΥΦΑΛΙΑ : Αυριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου δήμου Χαλκηδόνος


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Τον Δ.Σ. κ. Μαρκίδη Π. Επικεφαλή της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (παρ. 3 του
άρθρου 2 του Ν.4623/19)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ
Α 75) και της υπ. αριθ. 40/31032020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ650Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 10:00 ́π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής
παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων από ιδίους πόρους
2. Έγκριση 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΑΠΕ του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
Δ.Κ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Αρ. Μελ. 29/2016
3. Ανάκληση των υπ αριθ. 263/2020 ΑΟΕ και 192/2021 ΑΟΕ και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και
οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας»
4. Έγκριση Πρακτικών 2 & 3 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» Εκτιμώμενης αξίας
429.697,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 135944)
5. Έγκριση της απόφασης 134/2021 της ΔΕΥΑΧ, περί καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής για το έτος 2022
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του υποέργου 1 «Κατασκευή έργων συλλογής,
μεταφοράς λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003925.
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: <<Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού
Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος>> Αρ.Μελ.136/2019
8. Εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης έτους 2021 στον Αθλητικό Σύλλογο Δόξα
Αδένδρου , με έδρα εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Χαλκηδόνος
9. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡ.3525 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ