Κουφάλια ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Την Δευτέρα Οικονομικής Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  • Τον Δ.Σ. κ. Μαρκίδη Π. Επικεφαλή της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 08/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 του Ο.Κ.Π.Α.Δ.Χ.
  2. «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνας για άσκηση ή μη αγωγής λόγω προκληθέντος τροχαίου ατυχήματος, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων κατά την διαδικασία περιουσιακών διαφορών, με ενάγοντα τον Δήμο Χαλκηδόνος και εναγομένους τους Ιωάννη Καραπατίδη, Γεώργιο Αποκατανίδη και την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε» »
  3. «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 1640/2021 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄), η οποία εκδόθηκε κατόπιν άσκησης έφεσης του Δήμου Χαλκηδόνος κατά της υπ’ αριθμ. 8146/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC WASTE RECYCLING SA»»
  4. «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνας για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στα πλαίσια του άρθρου 126Β του ΚΔΔικ, σχετικά με την υπ’ αριθμό κατ. ΑΓ209/03-06-2021 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β΄ Ουσίας) της κ. Μαρίας Κουρδουνάκη κατά του Δήμου Χαλκηδόνος (ΣΧ. 1)».
  5. «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 4732/2021 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε΄), επί της αγωγής της εταιρίας «Στεργίδης Α.Ε» κατά του Δήμου Χαλκηδόνος»
  6. Έγκριση της αρχικής Απογραφής περιουσίας – Ισολογισμός Έναρξης της 01.01.2020, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος».
  7. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος
  8. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ