Κουφάλια : Την ερχόμενη δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκηδόνος

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 24/2/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του
ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:
                                                                                                                                                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Χαλκηδόνος από την 15η
/2018 έως και την 25η
/2018 συνεδρίαση.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.
3. Καθορισμός όρων προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/10
4. Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Χαλκηδόνος.
5. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην
Δ.Κ. Κουφαλίων στα πλαίσια εορτασμού “ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2020”
6. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Δ.Κ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, για την θρησκευτική πανήγυρη του Αγ. Πνεύματος “ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2020” για το
χρονικό διάστημα από 4/06/2020 έως 8/06/2020.
7. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στον
Βαθύλακκο
8. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα (Δ.Κ. Μ.
Μοναστηρίου)
9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην
Δ.Κ.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, για την περίοδο της θρησκευτικής πανήγυρης του “ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ’’
καθώς και για την περίοδο των Χριστουγέννων
10. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.2451 αγροτεμαχίου έκτασης 1.750 τ.μ. της Κοινότητας
Νέας Μεσημβρίας
11. Έγκριση εκμίσθωσης (1η Επαναληπτική), του τμήματος αρ.-6- έκτασης 50.000 τ.μ από το
υπ.αριθ.2699 δημ. αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην θέση “ΒΟΣΚΗ” στην Κοινότητα Νέας
Μεσημβρίας, συνολικής έκτασης 620.500 τ.μ
12. Έγκριση εκμίσθωσης ισόγειου κτιρίου εντός του δημοτικού πάρκου – αναψυκτηρίου με
συνοδά κτίσματα στην Κοινότητα Γέφυρας.
13. Έγκριση εκμίσθωσης του τμήματος 776 τ.μ. από το υπ.αρ.1.114, δημοτικό αγροτεμάχιο
ακινήτου στην Κοινότητα Χαλκηδόνας
14. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2020
15. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου μεταφοράς
λυμάτων περιοχής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος προς ΕΕΛ
Θεσσαλονίκης» ΑΜ 24/2012
16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: “Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού
Αγ. Αθανασίου – Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο”.
17. Λήψη απόφασης επί της από 28.09.2018 ενστάσεως της εταιρείας “ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΔΙΑ
Ε.Ε.”, κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. ΑΤΝΣΥ/οικ 359 (ΑΔΑ: 66ΤΤ465ΧΘΞ-ΜΥ4) Απόφασης του
Αυτοτελούς Τμήματος νομικής Στήριξης της Γενική Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών,, που αφορά το έργο «Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή
επέκτασης της Δ.Κ. Χαλκηδόνας» (Αρ. Μελ. 29/2016).
18. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του Δήμου
Ωραιοκάστρου (άρθρο 99 του Ν.3852/2010) και ορισμός μελών του οργάνου
παρακολούθησης και εφαρμογής των όρων της σύμβασης.
19. Απόφαση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Χαλκηδόνος, στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»,
με τίτλο : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
20. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος.
21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου « Κατασκευή θέσεων για τους
κάδους απορριμμάτων» ΑΜ 136/2017.
22. Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης στο Ε.Π.
Κεντρική Μακεδονία, άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».
23. Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης, στις
σχολικές επιτροπές του Δήμου μας.
24. Κατανομή Α΄ δόσης έτους 2020 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας.
25. Έγκριση εκμίσθωσης (επαναληπτική) του τμήματος 8, του υπ. αρίθμ.1797 ακινήτου, στην
Κοινότητα Αγχιάλου.
26. Έγκριση εκμίσθωσης του τμήματος 4 του υπ. αρίθμ.1797 ακινήτου, στην Κοινότητα Αγχιάλου.