Κουφάλια : Την ερχόμενη Δευτέρα δημοτικό συμβούλιο με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020, του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,  σας καλούμε σε τακτική –μεικτή- συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), στις 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (12η ) Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2021.
 2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Χαλκηδόνος.
 3. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
4.   Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων.
 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό αμοιβής του κ. Παπαρρηγόπουλου, αναφορικά με την παράστασή του στις 1/11/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την κλήση επαναφοράς της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας κατά των εταιριών Energa A.E., ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε., HELLAS POWER A.E.
 2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών εντός των χώρων της αρμοδιότητας μας, της εταιρίας ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΑΡΕΙΑΣ΄΄ και με διακριτικό τίτλο ΄΄ Forthnet Α.Ε.’’ (Κουφάλια-Χαλκηδόνα-Άγιο Αθανάσιο).
 3. Δωρεάν παραχώρηση προς χρήση τμήματος δημοτικού κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης υποκαταστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 4. Έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Xαλκηδόνος στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 5. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης  τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών στην Δημοτική οδό Κουφαλίων-Προχώματος και αγροτικής οδού του αγροκτήματος της Δ.Κ Κουφαλίων, της εταιρίας ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΑΡΕΙΑΣ΄΄ και με διακριτικό τίτλο ΄΄ Forthnet Α.Ε.»
 • Γνωμοδότηση για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων, στο υπ’ αριθ. 147β αγροτεμάχιο αναδασμού Αδένδρου, της εταιρείας ΙΚΕ ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
 • Αναδοχή από τον Δήμο Χαλκηδόνος, των οφειλών προς το δημόσιο, της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χαλκηδόνος( ΔΗΚΕΧ).
 • Παράταση της σύμβασης της Διαδημοτικής συνεργασίας Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου και Δήμου Χαλκηδόνος
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :

                          https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10071