Κουφάλια : Την Δευτέρα Οικονομική Επιτροπή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 Τον Δ.Σ. κ. Μαρκίδη Π. Επικεφαλή της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (παρ. 3 του
άρθρου 2 του Ν.4623/19)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020
(ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 13:30 π.μ., με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα εξής παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 Δήμου Χαλκηδόνος ( 12η
).
2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
έτους 2021 Δήμου Χαλκηδόνος.
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των υπ.αρ.1174 έκτασης 4.147 τ.μ. και
υπ.αρ.1184 έκτασης 7.762 τ.μ. δημοτικών αγροτεμαχίων (Σχολικών Κλήρων) στην Κοινότητα
Βαθυλάκκου.
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.1432 αγροτεμαχίου έκτασης 3.250
τ.μ. στην Κοινότητα ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ και κατακύρωση αποτελέσματος.
5. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
2018.
6. Λήψη απόφασης για τη νομική εκπροσώπηση τέως Αντιδημάρχου.
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Συμπληρωματική Σύμβαση για το υποέργο 1: <<Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας Δ.Χαλκηδόνος>> Αρ.Μελ.125/2017.
8. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για το
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος