Κουφάλια : Την Δευτέρα νέο δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/2019
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 16/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2019 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
2. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) του Δήμου, για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και εργασιών, σε διαγωνισμούς και αναθέσεις, που θα προκύψουν στο έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 .