Κουφάλια : Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη 18/05 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  μέσω της εφαρμογής zoom, που θα πραγματοποιηθεί στις 18/05/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00΄ σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2021.
 2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Χαλκηδόνος.
 3. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 4. Αλλαγή επωνυμίας σχολικών μονάδων του Δήμου μας.
 1. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος ακινήτου αγροκτήματος στην Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκηδόνος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος
 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου .
 2. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Β΄ δόσης του έτους 2021.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας γάλατος εργαζομένων ετών 2021-2023  σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 .
 4. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο :  «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας»  υποέργου 1 της πράξης με MIS 5003925.
 • Καθορισμός τέλους χρήσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 2021.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς της Λαϊκής Αγοράς των Κουφαλίων και της μετακίνησης αυτής σε νέα θέση λόγω της επικείμενης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έργα λειτουργικής βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων» με Αριθ. Μελ. 124/2019.
 • Καταλογισμός ποσού από χρήση κινητής τηλεφωνίας .