Κουφάλια : Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο

Σήμερα  Πέμπτη 12/12/2019 και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) θα πραγματοποιηθεί δημοτικό συμβούλιο

Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25/2019

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

3. Κατανομή Δ΄ δόσης έτους 2019 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας Α)Προμήθειας οχημάτων 2018 Β) Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2017.

5. Έκθεση εσόδων – εξόδων γ’ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Χαλκηδόνος.

6. Ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης και ορισμός επιτροπής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος μας με το ΦΟΔΣΑ.

7. Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΧ για το έτος 2020.

8. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020 του Δήμου Χαλκηδόνος.

9. Λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

10. Ορισμός Προέδρου και εκπρόσωπου των Παραγωγικών Τάξεων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Χαλκηδόνος