Κουφάλια : Δύο συμβούλια δια περιφοράς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7/2020

Έχοντας υπόψη :
1.Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ(ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
2.Την παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019,3.
Το μέτρο της απαγόρευσης συνάθροισης πολιτών άνω των δέκα ατόμων.
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (δια περιφοράς), στις 29/4/2020 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 11 π.μ. γα τα θέματα όπως παρακάτω:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Δωρεάν παραχώρηση προς χρήση τμήματος δημοτικού κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης υποκαταστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
2.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.3.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων ετών 2020-2023 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π ΡΟ Σ Κ Λ Η Σ Η 1 1ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 Ο.Ε.
Έχοντας υπόψη :1.Την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
2.Την παρ.5 του αρ.67και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019, Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και ο επικεφαλής της παράταξης “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ”,σε τακτική-δια περιφοράς συνεδρίαση, στις στις 28-04-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. για τα θέματα όπως παρακάτω:
1.Παράταση οκτάμηνων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος, για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες,για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID–19
2.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειώνεμφάνισης του κορονοϊού COVID –19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του
3.Λήψη απόφασης της Ο.Ε. Δ. Χαλκηδόνος για την συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης για το Διαγωνισμό «Μίσθωση μηχ/των για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021».
4.Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία : “Μίσθωση μηχ/των για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2020-2021”, αρ. Μελέτης 21/2020