Κουφάλια : Δημοτικό συμβούλιο / 56 απλήρωτοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020, του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,  σας καλούμε σε τακτική –μεικτή- συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), δυνάμει της υπ΄αριθμ. 18101/26-11-2021 αίτησης δεκαπέντε Δημοτικών Συμβούλων, βάσει του αρθ. 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ Χαλκηδόνος, στις 9/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄,σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα:
  • 56 απλήρωτοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι
  • Προσλήψεις-αναγκαιότητα και διαχείριση προσωπικού στο σύνολο του Δήμου
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10607