Κουφάλια : Δημοτικό συμβούλιο με οικονομικά θέματα

Στις 29 του μηνός θα πραγματοποιηθει δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνας  με οικονομικά θέματα .

 

Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21/2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3463/06, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στις 29/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2019
Ø Απολογισμός έτους 2019
Ø Ισολογισμός έτους 2019
Ø Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2019
Επίσης προσκαλούνται οι κ.κ. δημοτικοί υπάλληλοι:
1. Ματσίγκου Χρυσούλα Π.Ο.Υ. Δήμου Χαλκηδόνος
2. Νικολαϊδου Βασιλική -Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Ουζούνης Νικόλαος – Λογιστής στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας .
Καλείται, επίσης, να παραστεί στη συνεδρίαση ο κ. Καραθανάσης Αθανάσιος Ορκωτός Λογιστής της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών) όπως ορίστηκε με την υπ.αρ. 314/2019 (6Μ9ΗΩΗ2-ΩΔ7) απόφαση Δημάρχου.
Εισηγήτρια θέματος: η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Κωστοπούλου Μαρία .