ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ : Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων Δήμου Θερμικού για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 2ο : Παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθ. 3 αναψυκτηρίου, με εκμισθωτή την εταιρεία «ΤΟΝΕR HELLAS A.E» στην περιοχή «Ποταμός» Επανομής Δήμου Θερμαϊκού, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΚΟΖΗΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΤΟΝΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «PROPELA»