ΕΡΓΑΣΙΑ : «Ανοιξαν» 2.909 μόνιμες θέσεις στους δήμους

  Σε ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις στους δήμους της χώρας. Εκδόθηκε η μεγάλη Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού, για το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», που αφορά σε τακτικό προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης .
Οι ειδικότητες που ζητούνται σχετίζονται με την κοινωνική και νοσηλευτική φροντίδα , την ψυχολογική υποστήριξη, τη φυσικοθεραπεία και οικογενειακή οικιακή βοήθεια για την κάλυψη βασικών αναγκών ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με την προκήρυξη 4Κ/2020 (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ, Αρ. Φύλλου 15/ 18 Μαΐου 2020), οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν επίσης υπηρεσίες ιατρικής πρόληψης στο σπίτι, κατά προτεραιότητα προς αυτούς που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, που διαβιούν μοναχικά και δεν έχουν επαρκείς πόρους. Με στόχο την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση όσων χρήσουν βοήθειας, οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες. και αφορούν ιδίως στην :
• ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στο σπίτι,
• μέριμνα για την ενημέρωση και υποστήριξή τους σχετικά με κοινωνικές παροχές, τη διασύνδεση με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,
• παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής στήριξης ατόμου και οικογένειας,
• παροχή οικογενειακής – οικιακής φροντίδας, ατομική και οικιακή καθαριότητα, βοήθεια στην ατομική υγιεινή, παρασκευή φαγητού, μικροαγορές, προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης κ.ά.,
• διευκόλυνση μετακίνησης, επικοινωνίας και κοινωνικής συμμετοχής,
• συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες, όταν είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι,
• στήριξη, ανακούφιση και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας και των προσώπων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας τους,
• βασικές νοσηλευτικές υπηρεσίες, αγωγή υγείας και πρόληψης, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εκπαίδευση σε θέματα υγείας κ.ά.
Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική).
Το ΑΣΕΠ πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων τους, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών. Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.
Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού ή τα κριτήρια δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εντός της ορισθείσας
προθεσμίας υποβολής αυτών ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος διαγράφεται από τους πίνακες και αποβάλλεται, κατά περίπτωση, από τη διαδικασία.