ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ : (Αρθρο) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ:  Λουκά Ευσταθιάδη

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνος σύμφωνα με τη μείωση των συμβούλων που εισηγείται, θα αποτελείται από είκοσι επτά (27) μέλη αντί 33 ( κατηγορία πληθυσμού από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες κατοίκους),
Εκλογή δημάρχου
Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος).
Άρθρο 2 Δημοτικές Κοινότητες
1. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται μόνο από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.
2. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
3. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
α) τρία (3) μέλη, σε κοινότητες με πληθυσμό από 301 ως 2.000 κατοίκους,
β) πέντε (5) μέλη, σε κοινότητες με πληθυσμό από 2.001 ως 10.000 κατοίκους,
Άρθρο 3 Διάρκεια δημοτικής περιόδου
1. Εκλογές κάθε πέντε (5) χρόνια.
2. Η εκλογή διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου.
3. Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Άρθρο 10 Εκλογικές περιφέρειες
Ως εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων διατηρούνται οι υφιστάμενες τρεις , δηλαδή Αγ. Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνας.
Άρθρο 11 Έδρες δημοτικών συμβούλων σε κάθε εκλογική περιφέρεια
Μέτρο για τον υπολογισμό των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού του δήμου, δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.
Άρα στο Δήμο μας με πληθυσμό Απογραφής 2011 = 33.673 κατοίκους, οι έδρες μοιράζονται σύμφωνα και με τα υπόλοιπα ως εξής : ΔΕ Αγ. Αθανασίου (14.753 κάτοικοι) 12 έδρες. ΔΕ Κουφαλίων (10.579 κάτοικοι) 8 έδρες και ΔΕ Χαλκηδόνος (8.341 κάτοικοι) 7 έδρες
Άρθρο 13 Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων
1. Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς.
2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων κάθε συνδυασμού είναι:
α) Για τους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%).
β) Για τους συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%).
γ) Ποσόστωση από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων.
Παράβολο υπέρ του δημοσίου, ποσό διακοσίων ευρώ (200) για υποψήφιο δήμαρχο, ογδόντα ευρώ (80) για υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, πενήντα ευρώ (50) για υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και δέκα ευρώ (10) για υποψήφιο πρόεδρο δημοτικής κοινότητας.
Άρθρο 24 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 22, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. Για άνω του 60%, οι έδρες κάθε συνδυασμού θα κατανέμονται αναλογικά
Έτσι για το Δήμο Χαλκηδόνος που αποτελείται από είκοσι επτά (27) μέλη στο ΔΣ, η αρχική κατανομή θα είναι δεκαέξι έδρες (16)στον επιτυχών συνδυασμό και ένδεκα (11) έδρες στους υπόλοιπους.
Ελάχιστο ποσοστό για δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει ο συνδυασμός που κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Άρθρο 27 Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων
1. Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5).
Άρα με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας έχουν ως εξής:
α) Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 – 2.000) κατοίκους, τα συμβούλια θα αποτελούνται από δύο (2) μέλη της παράταξης του δημάρχου και ένα (1) μέλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
β) Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 – 10.000) κατοίκους, τα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων θα αποτελούνται από τρία (3) μέλη της παράταξης του δημάρχου και δύο (2) μέλη της αντιπολίτευσης.
Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών.