Εκπαίδευση : Η αξιολόγηση των μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το Α’ Τετράμηνο

Νέα εγκύκλιο σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Όσον αφορά τα Γυμνάσια, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 126/2016, για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας θα συνεκτιμηθεί:

 • Η συνολική συμμετοχή του/της στη μαθησιακή διαδικασία, από την οποία ο/η εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

 • οι εργασίες που εκτελεί ο/η μαθητής/τρια στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

 • οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες,

 • οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες και οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Για τα Γενικά Λύκεια, βάσει του άρθρου 103, παρ.1 του Ν. 4610/2019, ο/η διδάσκων/διδάσκουσα θα συνεκτιμήσει

 • τη συμμετοχή του/της στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

 • την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του/της για το συγκεκριμένο μάθημα,

 • την επίδοσή του/της στις γραπτές δοκιμασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.

 • Αν λείπει κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 3 του Ν. 4610/2019.

Στα Επαγγελματικά Λύκεια συνεκτιμώνται:

 • η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,

 • η επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,

 • οι εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,

 • η επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες,

 • οι προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και

 • ο φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός τηρείται.

Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο προφορικός βαθμός τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εγκύκλιο οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο τρόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των μαθητών/τριών, καθώς επίσης και:

 • Το εργαλείο «Ασκήσεις» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class, στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα αυτόματης βαθμολόγησης, θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και θέματα συνδυασμού αυτόματης βαθμολόγησης και ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου).

 • Το εργαλείο «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class: υποβολή από τους/τις μαθητές/τριες αρχείων απαντήσεων με συγκεκριμένη προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 • Το εργαλείο «eme assignments» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία και ανάθεση εργασιών.

 • Το εργαλείο «eportfolio» της πλατφόρμας e-me: Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών.

 • Την εφαρμογή «eme content» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων.

 • Το εργαλείο της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling) της πλατφόρμας webex.