Δ.Χαλκηδόνος : Την Τετάρτη 18-08-2021 οικονομική επιτροπή με 11 θέματα …


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ


Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Τον Δ.Σ. κ. Μαρκίδη Π. Επικεφαλή της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (παρ.3 του άρθρου 2 του
Ν.4623/19)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α ́/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την υπ ́αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου
του Υπ. Εσωτερικών όπως ισχύει , σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την
Τετάρτη 18-08-2021 και ώρα 11:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Έγκριση του αιτήματος παράτασης Διάρκειας Ισχύος Προσφορών και Εγγυήσεων Συμμετοχής, (όπως αυτό
υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ) στα πλαίσια του Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 82155, για την επιλογη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ”, με
Κωδικό ΟΠΣ 5001440.
2. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης κοινής επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης ΔΕ Κουφαλίων και Αγίου Αθανασίου
του Δήμου Χαλκηδόνος» με MIS 5001440.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια i) τροφίμων για τις ανάγκες των
παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ii)
φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Χαλκηδόνος» και του Δήμου Χαλκηδόνος και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου, προϋπολογισμού
157.464,33 € με ΦΠΑ για δύο έτη» με συστημικό αριθμό 108307.(ΤΜΗΜΑ 14 και ΤΜΗΜΑ 15)
4. «Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια i) τροφίμων για τις ανάγκες των
παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ii)
φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Χαλκηδόνος» και του Δήμου Χαλκηδόνος και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου, προϋπολογισμού
157.464,33 € με ΦΠΑ για δύο έτη» με συστημικό αριθμό 108305»(Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1-13 και 16)
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού
και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και των νομικών του προσώπων.
6. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου
με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», συνολικού προϋπολογισμού 1.086.885,13 € (άνευ Φ.Π.Α) ,
Αρ.Μελ.52/2021.Β) Για την έγκριση των συμβατικών τευχών και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του
ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ),για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (συνολικού προϋπολογισμού 1.086.885,13 € (άνευ Φ.Π.Α) ,
Αρ.Μελ.52/2021.
7. Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2020.
8. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ..«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος»
(ΟΚΠΑΧ), για το οικονομικό έτος 2020.
9. Χορήγηση 4ης Παράτασης Εργασιών για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».
10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
στην Κοινότητα ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, στα πλαίσια της ετήσιας <ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2021>.
11. Λήψη απόφασης για α) έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και της
Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ), για την
ωρίμανση του έργου : «Εκπόνηση μελετών για την νομιμοποίηση υφιστάμενων αυθαίρετων κτισμάτων και
κατασκευών, σύμφωνα με τον ν.4495/2017 και την νομιμοποίηση της κατασκευής λυόμενων μεταλλικών
κερκίδων στα γήπεδα των οικισμών Μικρού Μοναστηρίου & Παρθενίου του Δήμου Χαλκηδόνος»,β) Εξουσιοδότηση
του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης, γ) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Κυρίου του Έργου στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.