Δ.Χαλκηδόνος : Την Τέταρτη δημοτικό συμβούλιο – Απολογισμός Ισολογισμός έτους 2020

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2021

 29-9-21 δια ζώσης και απευθείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,  σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), στις 29/9/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2020
  • Απολογισμός έτους 2020
  • Ισολογισμός έτους 2020
  • Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2020

    Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :

    https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-9716